Skip to content
Close

Privacy & cookies

Verantwoordelijkheid

Dierenpension Almere is onderdeel van Dierenasiel Almere. Het Bestuur van de Vereniging Dierenasiel Almere is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Dierenpension Almere

Groene Kadeweg 24

1332 BW Almere

​088 – 200 2100

pension@dierenasielalmere.nl

 

Personen van wie wij gegevens verwerken

Dierenpension Almere verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, hebben gehad of mogelijk krijgen.

Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Personen die van een dienst van Dierenpension Almere gebruik maken, hebben gemaakt of hierin interesse tonen.
 • Leden en donateurs, waaronder leden van de Stichting Vrienden van Dierenasiel Almere.
 • Medewerkers en vrijwilligers die bij Dierenasiel Almere actief zijn.
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, of hebben gehad.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenpension Almere verwerkt uitsluitend persoonsgegevens welke door de betrokkene zelf aan ons zijn verstrekt.

Bij het verstrekken van uw gegevens geeft u toestemming aan Dierenpension Almere tot verwerking van deze gegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Naam en voorletters
 • Aanhef (Dhr, Mw of Fam.)
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Van medewerkers en vrijwilligers tevens de wettelijk voorgeschreven gegevens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenpension Almere verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens en geen persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar zonder toestemming van de ouders.

Als u van mening bent dat wij toch zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via pension@dierenasielalmere.nl.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenpension Almere verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Persoonsregistraties ten behoeve van het logeren van gezelschapsdieren in het pension.
 • Afhandeling van financiële transacties die voortvloeien uit de relatie.
 • U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden correspondentie.
 • Persoonsregistraties om te voldoen aan wettelijk verplichtingen, zoals gegevens voor de belastingdienst.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Dierenpension Almere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende termijnen voor de volgende categoriën persoonsgegevens:

 • Gegevens van financiële transacties 7 jaar (vereiste belastingdienst).
 • Leden/donateurs tot max. 1 jaar na afmelding.
 • Houders van geplaatste-, afgestane- en gevonden dieren tot max. 3 jaar na afloop van de overeenkomst.
  (Voor de chip registratie van honden geldt een wettelijke bewaar termijn van 30 jaar).
 • Vrijwilligers max. 3 jaar na einde overeenkomst.
 • Medewerkers volgens de wettelijk voorgeschreven termijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenpension Almere verstrekt uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Dierenpension Almere blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenpension Almere gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die niet gekoppeld kunnen worden aan een persoon, adres of ander identiteitsgegeven.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Dierenpension Almere gebruikt de informatie niet voor profiling of geautomatiseerde besluitvorming.

 

U kunt de cookies weigeren door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de website minder optimaal werkt.

Daarnaast kun u ook alle cookies, die eerder zijn opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Verwijdering kan pas plaatsvinden als er geen openstaande (financiële) afhandelingen meer zijn.

Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenpension Almere en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid naar u of een andere, door u genoemde organisatie.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pension@dierenasielalmere.nl.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek.

 

Tevens wijzen wij u er op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenpension Almere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze organisatie, telefonisch ​088 – 200 2100 of via pension@dierenasielalmere.nl